Γενικές Συνελεύσεις

Ενημέρωση για τις γενικές συνελεύσεις

Πρόσθετα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης της 12-8-2016

2016-08-04 20:46:54

Πρόσθετα Θέματα της Γενικής Συνέλευσης της 12-8-2016 Πρόσθετα Θέματα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2016-07-22 11:15:09

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. της 12/8/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2016-04-28 14:29:28

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. της 22/5/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2015-07-31 15:32:30

Πρόσκληση έκτακτης Γ.Σ. της 23/8/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2015-05-28 21:21:07

Πρόσκληση τακτικής Γ.Σ. της 21/6/2015ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2014-06-06 13:30:43

των μετόχων της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 118946427000

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 29-6-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης και ειδικότερα στη θέση Ποταμίδα Φοινικιάς. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 13 Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς ανάγκη δημοσίευσης νέας πρόσκλησης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας για την ίδια χρήση- Διάθεση κερδών και διανομή μερίσματος
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013.
3. Ορισμός ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Κατασκευή και εκμετάλλευση πρατηρίου καυσίμων και πλυντηρίου οχημάτων και επέκταση κατ’ αυτό του σκοπού της εταιρείας, με συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας
5. Ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.
Ηράκλειο, 4-6-2014
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Μιχ. Πιτσάκης


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

2013-12-20 12:33:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12-1-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στη θέση Ποταμίδα Φοινικιάς Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 2-2-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Συζήτηση- λήψη εκ νέου απόφασης περί διανομής μερίσματος 2012.
Θέμα 2ο: Επαναπροσδιορισμός του ποσοστού παρακράτησης της εταιρείας από τα κόμιστρα των εταίρων.
Θέμα 3ο: Έγκριση από τη Γ.Σ. των εταίρων της αποχώρησης από την Εταιρεία του εταίρου Σκουτέλη Μιχαήλ και καθορισμός της τύχης των μετοχών του.
Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ανανέωσης-παράτασης συμβολαίου μίσθωσης γραφείων της εταιρείας.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων
Θέμα 6ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. στο σύνολό της, καθώς και όλων των ενεργειών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της εισόδου στην εταιρεία του εταίρου Δημητρίου Χατζηδιάκου.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης- ρύθμιση συνεπειών σε περίπτωση μεταβίβασης από εταίρο των μεταφορικών μέσων που έχει θέσει στη διάθεση της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 20-12-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Μιχ. Πιτσάκης


Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin
Contact Form Powered By : XYZScripts.com