ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Το Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ» (στο εξής η «Εταιρεία»), καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12-1-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στην έδρα της Εταιρείας στη θέση Ποταμίδα Φοινικιάς Ηρακλείου. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 2-2-2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στον ίδιο τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Συζήτηση- λήψη εκ νέου απόφασης περί διανομής μερίσματος 2012.
Θέμα 2ο: Επαναπροσδιορισμός του ποσοστού παρακράτησης της εταιρείας από τα κόμιστρα των εταίρων.
Θέμα 3ο: Έγκριση από τη Γ.Σ. των εταίρων της αποχώρησης από την Εταιρεία του εταίρου Σκουτέλη Μιχαήλ και καθορισμός της τύχης των μετοχών του.
Θέμα 4ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ανανέωσης-παράτασης συμβολαίου μίσθωσης γραφείων της εταιρείας.
Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για τη δημιουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων
Θέμα 6ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. στο σύνολό της, καθώς και όλων των ενεργειών του Δ.Σ. για την υλοποίηση της εισόδου στην εταιρεία του εταίρου Δημητρίου Χατζηδιάκου.
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης- ρύθμιση συνεπειών σε περίπτωση μεταβίβασης από εταίρο των μεταφορικών μέσων που έχει θέσει στη διάθεση της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 20-12-2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
Εμμανουήλ Μιχ. Πιτσάκης

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin
Contact Form Powered By : XYZScripts.com